Юридически консултации

"Фамилен център Богдана" предлага:

 ПРАВНА ПОМОЩ ПО СЕМЕЙНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Какво е правна помощ?

Законът за правна помощ урежда системата за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата – чл. 1 от ЗПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ е независим държавен орган, юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в гр.София. Националното бюро има самостоятелен бюджет, който се съставя, изпълнява, приключва и отчита от него

Видовете правна помощ са:

1. Консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или завеждане на дело - Семейна медиация – медиатор може да помогне при преговорите с другата страна чрез провеждане на медиация
2. Подготовка на документи за завеждане на дело;
3. Процесуално представителство;
4. Представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи

За какви семейни въпроси мога да получа правна помощ?

"Фамилен център Богдана" предлага правна помощ при следните семейни проблеми:

1. Семейна медиация, за разрешаване на спорове за деца и финанси при разпадане на отношения

2. Бракоразводни дела

3. Заявления за заповед за недопускане и тормоз

4. Молби за ограничителна заповед при наличие на насилие 

5. Защита на деца жертви на насилие, тормоз или са отчуждени от единия родител

За повече информация и контакти с адвокат следвайте този линк