Юридическа и психологична консултация на деца и младежи в разрез със закона

Определение за дете:

Чл. 2. от Закон за закрила на детето е всяко физическо лице до навършването на 18 години.

През изминалата година над 10 000 деца в България са били засегнати от действащия 60- годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), а над 2000 деца са преминали през затворени институции - поправителни домове, следствени арести, полицейски и гранични управления, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, интернати.

Консултантите във "Фамилен център Богдана" са приели принципите на Конвенция за правата на децата и правото на всяко дете да бъде отгледано в благоприятна семейна среда и правото му да получи качествено образование. 

Услугите, които предлагаме, свързани с Деца в конфликт със закона са:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 - консултиране на родители, чиито деца имат девиантно поведение и са в процес на съдебни дела

 - консултиране на родители, отнасящи се до проблеми свързани с взаимоотношенията с техните деца

 - консултиране на юноши по въпроси, свързани с отношенията им с  родители, връзка с другите, себе си и света около тях

ОБУЧЕНИЯ 

"Фамилен център Богдана" предлага следните обучения:

 - Академия за родители

 - Лятна тийн академия

Консултативният подход е ориентиран към подкрепа на ресурсите, силните страни и потенциала, които хората притежават, към тяхното откриване, осмисляне  и активиране. Консултантите във "Фамилен център Богдана" са вискоквалифицирани специалисти, които имат богат опит за работа с деца и семейства в конфликт със закона. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА 

Във "Фаммилен център Богдана", ние предоставяме психологическа подкрепа на децата, които имат девиантно поведение или са в конфликт със закона, както и на техните родители и разширен кръг. 

Какво се случва на територията на нашият център?

 • Изготвяме оценка на нуждите на детето и семейството;
 • Заедно договаряме план за подкрепа, в който могат да се включат: 
  -   Юридическо консултиране; 
  -   Информиране и придружаване за участие в правни процедури; 
  -   Интензивна социално-възпитателна подкрепа; 
  -   Арт терапия;
  -   Психо-терапевтична подкрепа; 
  -   Семейно консултиране; 
  -   Включване в групови програми за родители.