Заседание на УС на СНЦ Василица

vasilica.jpg

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВАСИЛИЦА“
ЕИК ПО БУЛСТАТ 175467150

Днес, 23 юли 2020г., в гр.Варна, се състоя заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „ВАСИЛИЦА“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175467150.

Присъстват всички членове на Управителния съвет, както следва:

  1. Галина Драганова Палабуюк - Председател
  2. Виолета Йорданова Янкова - Член
  3. Еленка Данаилова Христова - Член

Заседанието протече по следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Василица" за избор на нов управителен съвет.

По т. 1 (единствена) от дневния ред Управителният съвет докладва постъпили молби от членовете на управителния съвет Виолета Янкова и Еленка Христова, като единодушно взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 1:

Свиква Общо събрание на Сдружението, на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението, при дневен ред:

  1. Взимане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет Виолета Йорданова Янкова и Еленка Данаилова Христова и освобождаването им от отговорност, на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението;
  2. Взимане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет, на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението;
  3. Взимане на решение за промяна на адреса на управление на Сдружението;
  4. Вземане на решение за приемане на изменение в Устава на Сдружението;
  5. Разни.

 

Общото събрание на Сдружението ще се проведе на 03.09.2020г., в 11:00ч. на адрес: гр. Варна, бул.“Христо Ботев“ № 8, ет.1, офис 107.

Управителният съвет възлага на Председателя да извърши своевременно всички необходими правни и фактически действия по обявяването и изпращането на покана за свикване на общо събрание съобразно взетото по-горе Решение № 1 в съответствие с изискванията на Устава.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет бе закрито.