Покана за свикване на общо събрание

vasilica.jpg

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СНЦ „ВАСИЛИЦА“
ЕИК ПО БУЛСТАТ 175467150

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „ВАСИЛИЦА“
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАЛИНА ДРАГАНОВА ПАЛАБУЮК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ “Василица“, с настоящата покана Ви уведомяваме, че на 23.11.2020г. в 11:00ч. в гр. Варна, на бул. “Христо Ботев“ № 8, ет.1, офис 107, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ВАСИЛИЦА“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175467150, при следния дневен ред:

  1.  Взимане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет Виолета Йорданова Янкова и Еленка Данаилова Христова и освобождаването им от отговорност, на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението;
  2. Взимане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет, на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението;
  3. Взимане на решение за промяна на адреса на управление на Сдружението;
  4. Вземане на решение за приемане на изменение в Устава на Сдружението;
  5. Разни.

 

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружение “Василица“
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, на същото място и при същия двевен ред от 18:30 часа.

С уважение:
/Галина Палабуюк, Председател на УС/

Гр.Варна,
Дата: 20.10.2020 г.